rosarium virginis mariae f

พระสมณะลิขิตของนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองเรื่องสายประคำศักดิ์สิทธิ์ (2)


โพสต์นี้เป็นตอนที่ 2 และเป็นตอนจบของพระสมณะลิขิตของนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองเรื่องสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ท่านผู้อ่านควรเข้าไปอ่านตอนแรกก่อน เพื่อจะได้ใจความที่ต่อเนื่องกัน เพื่อที่จะเข้าใจพระธรรมล้ำลึกที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้าในการสวดสายประคำให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น พ่อจึงเห็นสมควรที่จะเพิ่มเติมพระธรรมล้ำลึก ขยายความรวมไปถึง ชีวิตของพระองค์ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน


rosarium virginis mariae

พระสมณะลิขิตของนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองเรื่องสายประคำศักดิ์สิทธิ์ (1)


พระสมณะลิขิตของนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองที่พระองค์ทรงเขียนขึ้นในปี 2002 ชื่อ “สายประคำแห่งพระนางพรหมจารีย์มารีย์ (ROSARIUM VIRGINIS MARIAE)” ถึงบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์นักบวช และคริสตชนเกี่ยวกับเรื่องสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นสมณะลิขิตชั้นครูที่เขียนขึ้นโดยนักบุญร่วมสมัยเดียวกับเรา พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในบรรดานักบุญและพระสันตะปาปาที่รักการสวดสายประคำมากที่สุดองค์หนึ่ง26july1

ชีวประวัติ นักบุญอันนา มารดาของพระแม่มารีอา


หนังสือเล่มเล็ก ๆเล่มหนึ่งชื่อ “ชีวประวัติ นักบุญอันนา มารดาของพระแม่มารีอา” จุดประสงค์ของหนังสือ เพื่อเทิดเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่และเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของท่านนักบุญอันนา ผู้เป็นมารดาของพระแม่มารีอา และเป็นท่านยายบของพระเยซูเจ้าเพื่อเผยแพร่คุณงามความดีของท่านนักบุญอันนา ซึ่งมีต่อมนุษยชาติword image 30 f

รำพึงและสวดเดินรูป 14 ภาค วอนขอพระเมตตา (ตอนจบ)


เป็นการสวดรำพึงที่เรียบง่ายสำหรับการเดินรูปสิบสี่ภาค วอนขอพระเมตตา ใช้เวลาไม่นานนักในการสวด สามารถสวดควบคู่ไปกับการสวดสายประคำประจำวัน โดยจะสวดก่อนหรือหลังการสวดสายประคำก็ได้ พระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 12 ทรงประกาศสนับสนุนมรรคาศักดิ์สิทธิ์ หรือการเดินรูป 14 ภาค จึงเป็นกิจศรัทธาที่ได้รับพระคุณการุณย์อย่างมากมาย อาวุธและเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนบาปให้กลับใจคือ สายประคำและเดินรูป 14 ภาคway of the cross f

แนะนำมรรคาศักดิ์สิทธิ์ – เดินรูป 14 ภาค (ตอนแรก)


รูปแบบความศรัทธาที่ชาวคาทอลิกนิยมในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งคล้ายศีลของพระศาสนจักร อันเกี่ยวกับกางเขนคือ การเดินรูป 14 ภาค เป็นการภาวนาเพื่อระลึกถึงธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้า โดยการมีส่วนร่วมในพระมหาทรมานของพระองค์ในวาระสุดท้าย เป็นการรำพึงถึงความรักที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อพระบิดาและต่อมนุษย์ทุกคนที่ สำคัญ เราควรนำบัญญัติรักของพระองค์มาปฏิบัติในชีวิตจริงdivinemercyrosary. f

สวดสายประคำพระเมตตาเพื่ออะไรและจำเป็นต้องสวดไหม?


30 เมษายน ค.ศ. 2000 นักบุญโฟสติน่า โควัลสกา ได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นนักบุญธรรมทูตแห่งพระเมตตา โดยนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 และ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกำหนดให้ปีนี้คือปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม (8 ธันวาคม 2015 – 20 พฤศจิกายน 2016) สายประคำพระเมตตาคือหนึ่งในบทสวดภาวนาที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือวอนขอพระเมตตาของพระเยซูเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดชิ้นหนึ่งโดยท่านนักบุญโฟสติน่า ข้าพเจ้าได้ถอดความและเรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับสายประคำพระเมตตามาให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาดังนี้